Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die je op de webshop van www.atasteaffair.com aantreft. 1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door A Taste Affair BV schriftelijk worden vastgelegd.. 1.3 Bij een bestelling ga je akkoord met de voorwaarden van A Taste Affair BV. 1.4 A Taste Affair BV is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. 1.5 Je verklaart als klant uitdrukkelijk dat je minstens 18 jaar bent op de dag van bestelling. A Taste Affair BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien minderjarigen (-18 jaar) bestellingen plaatsen op haar website. 1.6 A Taste Affair BV is een handelsbenaming van A Taste Affair BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voorhoutkaai 13 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) onder het nummer 0837.574.313.

 

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 

2.1 Een overeenkomst met A Taste Affair BV komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld. In het kader van de online verkoop en volgens de wet van 9 juli 2001 rond de regels i.v.m. het juridische kader voor elektronische handelingen, aanvaarden zowel de verkoper als de koper alle elektronische documenten. De bevestiging van bestelling heeft dus dezelfde rechtswaarde als een handgeschreven handtekening. 2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail naar [email protected] te sturen. 2.3 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat zijn en niet beschadigd zijn. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max. 10% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant wordt teruggestort aan de koper.

 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op www.atasteaffair.com zijn in euro en inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten. 3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt. In principe zijn van elk product minstens 3 stuks voorradig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.3 Producten blijven eigendom van A Taste Affair BV tot ontvangst van betaling van datzelfde product of de betrokken bestelling. 3.4 De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen. 3.5. Indien een product na een uitgevoerde bestelling lager geprijsd wordt door bvb. een promotie, dan kan de koper geen aanspraak maken op deze lagere prijs.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen op de webshop kan op de volgende wijze worden betaald: - visa, mastercard, maestro, - voor België: Bancontact/Mister Cash, KBC/CBC Online, ING HomePay, Belfius Direct Net, Bank Transfer - voor Nederland: iDEAL, Bank Transfer - voor Duitsland: Giropay, Bank Transfer, Sofort Uberweisung - voor Frankrijk: Bank Transfer - voor Oostenrijk:  Sofort Uberweisung 4.2 De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Deze worden aangegeven vóór de betaling wordt verricht, zodat u een duidelijk zicht heeft op de kosten van verzending. Deze verzendkosten kunnen van land tot land verschillend zijn (zie artikel 5). Alle bedragen zijn BTW inclusief. We zoeken steeds de duurzaamste oplossing voor verpakking en verzending.

 

Artikel 5. Betalingstermijn

Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaningskost aangerekend worden van 7.5 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

1. Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

2. Een forfaitaire vergoeding van:

 . 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;

 . 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;

 . 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

Artikel 6. Levering, leveringstijd en verzending

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. A Taste Affair BV streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren. 6.2 Bestelde goederen kunnen bij ons verkooppunt in België opgehaald worden. Het is wel vereist dat je hiervoor op voorhand een afspraak maakt. De afhaling van de bestelde goederen is gratis. 6.3 De aangerekende leveringskosten worden meegedeeld vóóraleer de betaling plaatsheeft. Verzending is mogelijk via DPD (waar we rekenen met volume-eenheden (VE), waarbij één VE het equivalent is van een fles van 75 cl). Hou er rekening mee dat voor eilanden een toeslag kan gerekend worden! De mogelijke leveringsplaatsen dienen zich te bevinden in volgende landen (met uitzondering van de eilanden, waarvoor een toeslag van toepassing is):  BE = België, NL = Nederland, DE = Duitsland, LU = Luxemburg, FR = Frankrijk, GB = Groot-Brittanië, MC = Monaco, DK = Denemarken, AT = Oostenrijk, IT = Italië, SE = Zweden, ES = Spanje, FI = Finland, BG = Bulgarije, EE = Estland, HU = Hongarije, LV = Letland, LT = Litouwen, PL = Polen, RO = Roemenië, SL = Slovenië, SK = Slovakije, CZ = Tsjechië, IE = Ierland, PT = Portugal en GR =Griekenland. Op eenvoudige aanvraag (via mail naar [email protected] ) sturen we je een overzicht van de te verwachten leveringskosten. 6.4 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn of door ons bij de transportfirma werden geleverd, gaat het transportrisico over op de klant.

 

Artikel 7. Retourneren

7.1 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop worden geretourneerd (zie artikel 2.3). 7.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen. 7.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur en op kosten en organisatie van de klant.

 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. Kurkgarantie: de garantie op terugbetaling als jouw wijn een kurksmaak heeft: aarzel niet om de wijn terug te brengen naar onze winkel in Gent (B). Dit is enkel geldig mits voorlegging van het aankoopbewijs. 8.2 Bij herstellen van de schade, die achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 8.3 A Taste Affair BV is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van A Taste Affair BV. 8.4 Als A Taste Affair BV om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. 8.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie: - Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden; - Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt; - Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (vb. het niet koel bewaren van de producten door de klant); - Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud. 8.6 Overmacht: wanneer wij als gevolg van overmacht, staking, enz ... de overeenkomst niet kunnen nakomen, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 8.7 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

 

Artikel 9. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Contactgegevens verkoper

A Taste Affair BV

Maatschappelijke zetel: Voorhoutkaai 13, 9000 Gent

Uitbatingszetel/winkel: Voorhoutkaai 13, 9000 Gent

Tel.: +32 (0)483 67 81 32

BTW-nummer: BE 0837.574.313