Disclaimer

Lees deze disclaimer aandachtig voordat je de website/webshop gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website/webshop, hierna telkens website genoemd.

Algemeen

Deze website (inclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door A Taste Affair BV, gevestigd in België, met maatschappelijke zetel te Voorhoutkaai 13, 9000 Gent. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, tekeningen, afbeeldingen, videobeelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van A Taste Affair BV, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden. Je mag eveneens informatie verspreiden via de voorziene buttons naar ‘sociale media’, zoals Facebook, Twitter, Pinterest onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Tevens mag je een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarnaast dien je de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © A Taste Affair BV. Alle rechten voorbehouden. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om: 1. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders). 2. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Inhoud

A Taste Affair BV levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, hetgeen niet belet dat er zich op deze website steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. De website wordt immers voor informatieve doeleinden aangeboden. A Taste Affair BV kan evenmin garanderen dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor zover wettelijk toegestaan sluit A Taste Affair BV, inclusief de aan ons gelieerde bedrijven en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect (gevolgschade), op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: • handelingen door jou verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat A Taste Affair BV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien je informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken (zie hiervoor ook de pagina Privacybeleid). Je garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderzijds onrechtmatig is tegenover derden. Wij zijn niet verantwoordelijk indien er op bepaalde onderdelen van de website informatie wordt geplaatst door de gebruikers. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Aanbrengen van een hyperlink naar A Taste Affair BV

Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van A Taste Affair. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van A Taste Affair (www.atasteaffair.com,) moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag je alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van A Taste Affair BV. Je kan jouw verzoek via het contactformulier of via els@atasteaffair.com sturen.

Persoonsgegevens

Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals jouw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien je een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met:

A Taste Affair BV

Voorhoutkaai, 13

9000 Gent

Ondernemingsnummer: BE0837574313

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.